Η Insurance.net.gr, αποτελεί τομέα της εταιρείας Baris Software Ltd. και όπου παρακάτω αναφέρεται δηλώνει την ίδια την εταιρεία.

Insurance.net.gr

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το Λογισμικό ΝΟΗΣΗ ©, Τμήμα Ασφαλιστικών εφαρμογών, Διαμεσολαβούντες πωλήσεων ασφαλειών

Λογισμικό ΝΟΗΣΗ ©, 1989-2018

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων
Τελευταία αναθεώρηση: Ιανουάριος 2018, Έκδοση 3.0.0.001

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (εφεξής «Άδεια») είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο) (εφεξής «Αδειούχος») και την Insurance.net.gr μαζί με τους συνεργάτες της (εφεξής «Insurance.net.gr»), για το ‘Λογισμικό ΝΟΗΣΗ’ © και μόνο του τμήματος αυτού που αναφέρεται στις ασφαλιστικές εφαρμογές αποκλειστικά για διαμεσολαβούντες πωλήσεων ασφαλειών (εφεξής «Λογισμικό»), που περιλαμβάνει λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνει έντυπο υλικό, ή online πληροφορίες ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση ή υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο (Internet).

Αυτό το Λογισμικό προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η Insurance.net.gr σας χορηγεί τα ακόλουθα δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας που αναφέρονται στην επόμενη ενότητα ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 1. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιείστε το Λογισμικό σε έναν οποιονδήποτε υπολογιστή (διακομιστής, σταθμός εργασίας, τερματικό ή άλλη συσκευή) για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του
  • Η περίοδος αξιολόγησης ανέρχεται σε 90 ημέρες μετά την αρχική εγκατάσταση
   • Η πάροδος του χρόνου αξιολόγησης και η στη συνέχεια χρήση του Λογισμικού συνεπάγεται και την θετική σας αξιολόγηση
  • Εφόσον η αξιολόγησή σας είναι θετική μπορείτε να εγκαταστήσετε το Λογισμικό σε δεύτερο και τρίτο τερματικό
   • Η εγκατάσταση του Λογισμικού σε δεύτερο τερματικό σταθμό συνεπάγεται και την θετική σας αξιολόγηση
  • Το Λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε περισσότερα από τρία τερματικά μετά από έγγραφη άδεια της Insurance.net.gr
 2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό στο τοπικό σας δίκτυο εφόσον αυτό εκτείνεται εντός του κτιρίου των εγκαταστάσεων σας (LAN)
  • Το Λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) μετά από έγγραφη άδεια της Insurance.net.gr
 3. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη βάση δεδομένων του Λογισμικού, είτε στον τοπικό σας υπολογιστή είτε σε οποιοδήποτε διακομιστή εντός του δικτύου σας
 4. Μπορείτε να κρατήσετε όσα αντίγραφα ασφαλείας ορίζει η πολιτική σας σε οποιοδήποτε αριθμό υπολογιστών
 5. Μπορείτε να διανείμετε δωρεάν το Λογισμικό στο δίκτυο των συνεργατών σας ή σε οποιονδήποτε τρίτο του ασφαλιστικού χώρου
 6. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα τροποποίησης του Λογισμικού στην Insurance.net.gr, ώστε αυτό να καλύψει ίδιες ανάγκες
  • Εφόσον το αίτημά σας εγκριθεί από την Insurance.net.gr θα υπάρξει επιπρόσθετη συμφωνία για την συνέχιση της άδειας χρήσης του Λογισμικού με βασική προϋπόθεση ότι: α) με την υλοποίηση του αιτήματος παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, β) τα πνευματικά δικαιώματα περιέρχονται στην Insurance.net.gr και γ) οι λειτουργίες της υλοποίησης μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο
 7. Μπορείτε να ζητήσετε από την Insurance.net.gr να κάνει την αρχική εγκατάσταση του Λογισμικού στον υπολογιστή σας ή στο τοπικό σας δίκτυο με την επιβάρυνση σας όλων των εξόδων των τεχνικών κατόπιν συμφωνίας
 8. Μπορείτε να ζητήσετε από την Insurance.net.gr να κάνει την εκπαίδευση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει το Λογισμικό με την επιβάρυνση σας όλων των εξόδων των εκπαιδευτών κατόπιν συμφωνίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 1. Μια τροποποίηση ή προσθήκη της παρούσας Άδειας μπορεί να συνοδεύει το Λογισμικό σε μελλοντική έκδοσή του
 2. H Insurance.net.gr διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Αδειούχου
 3. Οι τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων θα γνωστοποιούνται στον Αδειούχο με κάθε μελλοντική έκδοση του Λογισμικού, σε αυτό το σημείο
  1.  Η μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις χρήση του Λογισμικού ισοδυναμεί με αποδοχή των τροποποιήσεων
 4. Ο Αδειούχος δεν δικαιούται να επικαλεσθεί προφορική συμφωνία για τροποποίηση του παρόντος
 5. Το Λογισμικό ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, αποτελεί ιδιοκτησία της Insurance.net.gr και παρέχεται για χρήση
  •  Η ‘Βασική’ έκδοση του Λογισμικού είναι δωρεάν για τρεις θέσεις εργασίας και παρακολουθεί χαρτοφυλάκια μέχρι 100.000,00€ μικτών ασφαλίστρων
  •  Η 'Επαγγελματική' έκδοση παρακολουθεί χαρτοφυλάκια μέχρι 700.000,00€ μικτών ασφαλίστρων
  •  Η 'Τελική' έκδοση παρακολουθεί μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια
  •  Την 'Επαγγελματική' & 'Τελική' έκδοση συνοδεύει άλλη άδεια χρήσης
 6. Λόγω της φύσης του διαδικτύου και των συστημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η Insurance.net.gr δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα της χρήσης ή της περεταίρω ανάπτυξης του Λογισμικού
 7.  Η Insurance.net.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του πηγαίου κώδικα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Αδειούχου, η οποία τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και τη διακοπή μέρους των υπηρεσιών που παρέχονται από το Λογισμικό
 8.  Απαγορεύεται στο Αδειούχο οποιαδήποτε αλλαγή, αναθεώρηση, διαίρεση, διαχωρισμός ή άλλη τροποποίηση του περιεχομένου και των δεδομένων του Λογισμικού χωρίς την γραπτή άδεια της Insurance.net.gr, εκτός και μόνο στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον περιορισμό αυτό
  1.  Ενδεικτικά : της μετάφρασης, αντίστροφης μηχανικής, αντίστροφης μεταγλώττισης, της αποσυναρμολόγησης ή του συνδυασμού με άλλο λογισμικό ή και άλλα δεδομένα ή βάσεις δεδομένων
 9.  Απαγορεύεται από τον Αδειούχο η εκχώρηση χρήσης του παρόντος λογισμικού σε τρίτους
  •  Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση άδειας χρήσης σε τρίτους, η πώληση, η διανομή επί πληρωμή, η μεταβίβαση ή παροχή εμπορικών υπηρεσιών με το Λογισμικό ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτο
  •  Η Insurance.net.gr επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για διεκδίκηση κάθε τυχόν θετικής και αποθετικής της ζημίας από την παράβαση του όρου αυτού
 10.  Η Insurance.net.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να καταγγείλει για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς κανένα λόγο, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Αδειούχου την άδεια χρήσης του παρόντος Λογισμικού
  •  Ο Αδειούχος ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στην εφαρμογή του Λογισμικού μετά τη διακοπή της άδειας χρήσης του
 11.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται η παρούσα Άδεια με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην Insurance.net.gr ή να παρεμποδίσει τη χρήση του Λογισμικού από οποιονδήποτε άλλο
 12.  Οι παρόντες όροι παραμένουν σε ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής τους έως την διακοπή χρήσης του Λογισμικού με οποιοδήποτε τρόπο
 13.  Εάν οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει κάποια αξίωση κατά της Insurance.net.gr η οποία συνδέεται με ή προκύπτει από α) παράβαση από μέρους του Αδειούχου μέρους ή όλων των παρόντων όρων β) την παραβίαση ή καταστρατήγηση από μέρους του Αδειούχου των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου και γ) την παραβίαση από μέρους του Αδειούχου οποιουδήποτε ισχύοντα νόμου, θα ευθύνεται αποκλειστικά ο Αδειούχος, ο οποίος οφείλει να αποζημιώσει την Insurance.net.gr έναντι όλων των ζημιών, ευθυνών, εξόδων και δαπανών σε σχέση με την εν λόγω αξίωση
 14.  Το Λογισμικό περιέχει στοιχεία που επιτρέπουν και διευκολύνουν τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών που βασίζονται στο διαδίκτυο (Internet)
  •  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι
   •  Η Insurance.net.gr μπορεί αυτόματα να ελέγξει την έκδοση του Λογισμικού ή και τα συστατικά του που χρησιμοποιούνται
   •  Κρίσιμες αναβαθμίσεις του Λογισμικού μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα στον υπολογιστή σας
   •  Μαζί με κάθε αίτηση σας που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτύου, το Λογισμικό μπορεί να στείλει στους διακομιστές της Insurance.net.gr την IP διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση και το όνομα του υπολογιστή
   •  Το Λογισμικό μπορεί να επιβεβαιώνει τα στοιχεία του Αδειούχου κατά καιρούς για την προστασία μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα της εφαρμογής
 15.  Η ενεργοποίηση του Λογισμικού είναι υποχρεωτική μετά την περίοδο αξιολόγησης
  •  Το Λογισμικό θα πάψει να λειτουργεί μετά την περίοδο αξιολόγησης εάν δεν ενεργοποιηθεί
 16.  Ρητά συμφωνείτε ότι η Insurance.net.gr και οι συνεργάτες της μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται σε σας, αν υπάρχουν, που σχετίζονται με το Λογισμικό
  •  Η Insurance.net.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές μόνον για τη βελτίωση του Λογισμικού ή την παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς εσάς
   •  Η Insurance.net.gr δεν θα αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές σε μορφή που να προσδιορίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν υποχρεωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία
 17.  Το Λογισμικό σε συνδυασμό με τον ισότοπο της Insurance.net.gr χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτύου παρέχοντας πληροφορίες από διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών οι οποίες ΔΕΝ είναι υπό τον έλεγχο της Insurance.net.gr Ρητά συμφωνείτε ότι η Insurance.net.gr
  1.  Δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου χώρου, τους συνδέσμους που περιέχονται σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών ή τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών
  2.  Δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης από τους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών οποιασδήποτε πληροφορίας
  3.  Παρέχει αυτές τις συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων μερών σε εσάς μόνο για την ευκολία και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του από Insurance.net.gr
 18.  Η Insurance.net.gr και οι προμηθευτές της λογισμικού, δεν παρέχουν κανενός είδους εγγύηση ως προς την αποτελεσματικότητα εκτέλεσης του Λογισμικού, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, της αξιοπιστίας ή της ακριβείας και πληρότητας των αποτελεσμάτων και εν γένει οτιδήποτε αφορά τις προσδοκίες του Αδειούχου από τη χρήση αυτής της Άδειας ή αλλιώς που προκύπτει από τη χρήση αυτής
 19.  Το Λογισμικό παρέχεται «όπως είναι και με κάθε σφάλμα» και μπορείτε να το διαγράψετε, εάν διαπιστώσει ότι δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες σας
 20.  Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας τα σφάλματα στο Λογισμικό δεν μπορούν να αποκλειστούν
  •  Ο Αδειούχος πρέπει να λάβει κατάλληλες προφυλάξεις για την περίπτωση που το Λογισμικό δεν λειτουργεί σωστά, εν όλω ή εν μέρει
 21.  Η Insurance.net.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για θετικές ή αποθετικές ζημίες που πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση του Λογισμικού ή και τυχόν λαθών του Λογισμικού
 22.  Ο Αδειούχος δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει από την Insurance.net.gr καμία αποζημίωση από τη χρήση του παρόντος Λογισμικού
  •  Η Insurance.net.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση τυχόν ζημίας που μπορεί να προκύψει από τη χρήση εκ μέρους του Αδειούχου της άδειας χρήσης του παρόντος Λογισμικού
 23.  Σε όποια τυχόν περίπτωση καταλογισμού στην Insurance.net.gr ευθυνών που συνδέονται με τη χρήση του Λογισμικού ρητά συμφωνείται ότι το όριο ευθύνης της Insurance.net.gr και οποιουδήποτε από τους προμηθευτές της ανέρχεται στο ύψος του ποσού που έχει καταβληθεί* από τον Αδειούχο για τη χρήση του Λογισμικού στη διάρκεια του τελευταίου έτους χρήσης του, με μέγιστο το ύψος του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000 €)
  •  * ΔΕΝ προλαμβάνονται ποσά που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5, 6, 7, 8
 24.  Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Άδεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Insurance.net.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση software.noesis@insurance.net.gr
 25.  Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Αδείας καταστεί άκυρη ή θεωρηθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθήσουν να έχουν πλήρη ισχύ
 26.  Αυτή η Άδεια διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας. Αρμόδια για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από το παρόν ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ.

Insurance.net.gr

 

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564