Πληροφορίες Ασφαλιστικά νέα

Διεύρυνση του συστήματος φιλικού διακανονισμού, με την είσοδο των εταιρειών ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ)

  • 20/03/2018
  • insurnce.net.gr reporters
Διευρύνεται το σύστημα φιλικού διακανονισμού περιλαμβάνοντας τις εταιρείες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ)

Με πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος) και κατόπιν διαβουλεύσεων των εκπροσώπων της ΕΑΕΕ με τους εκπρόσωπους των ΕΠΥ (Εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών) διευρύνεται το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού με την προσχώρηση και αυτών των εταιρειών.

Η επέκταση του συστήματος Φιλικού Διακανονισμού στο να συμπεριληφθούν και οι εταιρείες ΕΠΥ έγινε με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στην Ελλάδα.

Το όφελος που θα προκύψει θα βοηθήσει σημαντικά τον διακανονισμό των ζημιών σε όλη την Ελληνική επικράτεια, δεδομένου του ότι πολύ μεγάλος αριθμός των οχημάτων που εμπλέκονται σε τροχαία είναι ασφαλισμένα σε αυτές τις εταιρείες.


Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων: Δεκέμβριος 2017 

  • 16/03/2018
  • insurnce.net.gr reporters
Τα στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσίευσε η Τραπεζα της Ελλάδος για τον Δεκέμβριο του 2017 

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Δεκέμβριος 2017

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 16.893 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2017, έναντι 16.445 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.161 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 288 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 83 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 205 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε σε 6,9% στο δ’ τρίμηνο του 2017, έναντι 8,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 10.146 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ‘ τριμήνου έναντι 9.504 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται στο 60,1%, έναντι 57,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων αυτών οφείλεται αφενός στην αύξηση των τιμών των ομόλογων του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου στην αύξηση των καθαρών τοποθετήσεων σε τίτλους εξωτερικού. Αναλυτικότερα, το δ’ τρίμηνο του 2017 οι καθαρές τοποθετήσεις σε τίτλους εξωτερικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως κυβερνητικά ομόλογα χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.851 εκατ. ευρώ έναντι 2.743 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,9% έναντι 16,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλεται, εκτός από την αύξηση των τιμών, και σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων τόσο εσωτερικού (35 εκατ. ευρώ) όσο και εξωτερικού (21 εκατ. ευρώ).

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές αυξήθηκε σε 521 εκατ. ευρώ έναντι 496 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών των μετοχών εσωτερικού.

Οι συνολικές απαιτήσεις από αντασφαλιστές/αντασφαλιζόμενους υποχώρησαν σε 408 εκατ. ευρώ έναντι 420 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Τα δάνεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 139 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 33 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.034 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του παθητικού, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 2.947 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2017. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 282 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12.215 εκατ. ευρώ. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 68,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής, μη συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλέψεων συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2017

Γ’ τρίμηνο

2017

Δ’ τρίμηνο

Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 περί ενιαίας υποβολής εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς. 

Καταθέσεις

1.449

1.161

Εσωτερικό

887

804

Εξωτερικό

562

357

Χρεωστικοί Τίτλοι

9.504

10.146

Εσωτερικό

3.431

3.855

Εξωτερικό

6.074

6.291

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

2.743

2.851

Εσωτερικό

829

900

Εξωτερικό

1.914

1.951

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

496

521

Εσωτερικό

386

406

Εξωτερικό

111

115

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)

623

631

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

3

3

Δάνεια

139

139

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι

420

408

Λοιπά στοιχεία

1.067

1.034

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού

16.445

16.893

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο

2.959

2.947

Ασφαλιστικές προβλέψεις

11.933

12.215

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής

8.762

9.124

εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων

743

749

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών

3.171

3.091

Δάνεια

89

88

Λοιπά στοιχεία

1.463

1.642


Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
(σε εκατ. ευρώ)

Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης. 

Τοποθετήσεις

2017

Γ’ τρίμηνο

2017

Δ’ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι

130

209

Εσωτερικό

101

-14

Εξωτερικό

29

224

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

-23

56

Εσωτερικό

-6

35

Εξωτερικό

-17

21

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

20

-1

Εσωτερικό

25

0

Εξωτερικό

-5

-1

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx

 


Δημόσια διαβούλευση για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

  • 04/12/2017
  • insurnce.net.gr reporters
Η EIOPA έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο και τα πρότυπα για την αναπροσαρμογή των βασικών ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης και της μέγιστης απαλλαγής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, βάσει της οδηγίας 2016/97/ΕΕ (Insurance Distribution Directive – IDD).

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564