Νομοθεσία Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

Εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

 • 02/11/2017
 • insurnce.net.gr reporters
Πληροφορίες από τον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος (Εποπτική αρχή)

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Α, Β, Γ & Δ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014.

Νομοθεσία

 • Ν. 4364/2016
 • Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • Κανονισμός 653/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • Ν. 1569/1985
 • Π.Δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
 • ΠΕΕ 87/5.4.2016
 • Νν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
 • Π.Δ. 190/2006
 • ΠΕΕ 86/5.4.2016
 • Ν. 3691/2008 (επισημαίνονται οι τροποποιήσεις με τους ν. 3875/2010, 3932/2011, 4021/2011,4042/2012, 4099/2012 και 4170/2013)
 • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011
 • Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007
 • Απόφαση ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012
 • ΠΕΕ 88/5.4.2016
 • ΠΕΕ 89/5.4.2016
 • Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
 • ΠΕΕ 100/18.7.2016 (ΦΕΚ 2550/2016) (Αναθεώρηση των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων)

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564